Nabór na księgowego Sekcji Finansowo-Ekonomicznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze –

księgowego Sekcji Finansowo-Ekonomicznej

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze – księgowego Sekcji Finansowo-Ekonomicznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku,

1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 77-200 Miastko, ulica Juliana Tuwima 1, tel. 59-857-27-86,

2. Określenie stanowiska

Stanowisko urzędnicze – księgowego Sekcji Finansowo-Ekonomicznej

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku.

Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy.

Rodzaj umowy - umowa o pracę.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego,

7) znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych,

8) znajomość przepisów finansowo-księgowych z zakresu pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego,

9) znajomość księgowości budżetowej.

Wymagania dodatkowe:

1) ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

2) znajomość bankowości elektronicznej,

3) znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Płatnik oraz umiejętność wykorzystania internetu,

4) umiejętność sporządzania pism urzędowych,

5) umiejętność planowania i angażowania środków finansowych,

6) predyspozycje osobowościowe: sumienność, dyskrecja, dociekliwość, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, konsekwencja w realizowaniu zadań, gotowość do podnoszenia,

kwalifikacji zawodowych.

7) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) terminowa ewidencja księgowa i finansowa,

2) przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

3) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,

4) przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników,

przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych we współpracy z głównym księgowym,

5) sporządzanie poleceń przelewu, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,

6) prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi,

4a. Warunki pracy na danym stanowisku :

wymiar czasu pracy : pełny wymiar czasu pracy

miejsce pracy : praca biurowa w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku; nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy na stanowisku; pomieszczenie biurowe znajduje się na piętrze; budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazdy dla osób niepełnosprawnych; korytarze i toalety nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku wynosił więcej niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kserokopia dowodu osobistego,

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kserokopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kserokopie świadectw pracy,

6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

10) oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze – księgowego Sekcji Finansowo-Ekonomicznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902)”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze księgowego Sekcji Finansowo-Ekonomicznej MGOPS w Miastku” w terminie do dnia 27 stycznia 2017 roku do godziny 15.00 osobiście lub drogą pocztową na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 77-200 Miastko, ulica Juliana Tuwima 1, woj. pomorskie.

Dokumenty, które wpłyną do MGOPS po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych od dnia 01 lutego 2017 roku.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MGOPS w Miastku oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku.

Jednocześnie Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku zastrzega sobie prawo do odwołania naboru na stanowisko urzędnicze – księgowego Sekcji Finansowo-Ekonomicznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku, bez podania przyczyny.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Jesionowska 18-01-2017 11:32:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Jesionowska 18-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Jesionowska 18-01-2017 11:32:24