Nabór na podinspektora ds świadczeń rodzinnych

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze –

podinspektora ds świadczeń rodzinnych

Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektora ds świadczeń rodzinnych Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku,

1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 77-200 Miastko, ulica Juliana Tuwima 1, tel. 59-857-27-86,

2. Określenie stanowiska

Stanowisko urzędnicze – podinspektora ds świadczeń rodzinnych

Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku.

Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy.

Rodzaj umowy - umowa o pracę.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wykształcenie średnie lub wyższe,

3) co najmniej roczny staż pracy w pomocy społecznej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

7) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1)znajomość przepisów regulujących przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

2) umiejętność interpretacji i zastosowania aktów prawnych w praktyce,

3) umiejętność prowadzenia postępowania administracyjnego,

4) umiejętność sporządzania pism urzędowych,

5) umiejętnośc obsługi komputera w tym w zakresie Excel,

6)predyspozycje osobowościowe: kreatywność, sumienność, dyskrecja, dociekliwość, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)Przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym jmowa w art. 10 ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”.

2) Sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących wymienionych świadczeń.

3) Sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4)Sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

5)Opracowywanie wzorów decyzji administracyjnych.

6)Prowadzenie rejestru świadczeń.

7)Sporządzanie list wypłat świadczeń.

8)Prowadzenie planowania w zakresie świadczeń.

9)Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu świadczeń.

10)Przetwarzanie danych w systemie informatycznym.

4a. Warunki pracy na danym stanowisku :

wymiar czasu pracy : pełny wymiar czasu pracy

miejsce pracy : praca w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku; bezpieczne warunki pracy na stanowisku; budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazdy dla osób niepełnosprawnych; korytarze i toalety nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku wynosił więcej niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kserokopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,

5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

9) oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektora ds świadczeń rodzinnych Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902 z póżn.zm.)”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds świadczeń rodzinnych Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku” w terminie do dnia 26 maja 2017 roku do godziny 14.00 osobiście lub drogą pocztową na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 77-200 Miastko, ulica Juliana Tuwima 1, woj. pomorskie (pokój nr 5).

Dokumenty, które wpłyną do MGOPS po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych od dnia 01 czerwca 2017 roku.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MGOPS w Miastku oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku.

Jednocześnie Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku zastrzega sobie prawo do odwołania naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektora ds świadczeń rodzinnych Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacynego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku, bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Jesionowska 16-05-2017 10:41:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Jesionowska 16-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Jesionowska 25-05-2017 08:33:32