Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ważna informacja dotycząca RODO

INFORMACJA

 

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w MIASTKU, ul. JULIANA TUWIMA 1, 77-200 Miastko - Pani/Pana danych osobowych :

I. Administratorem danych jest MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MIASTKU, ul. JULIANA TUWIMA 1, 77-200 Miastko.

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem - iod@mgops.miastko.pl

III. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1.osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4.przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6.przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

 • ustalenie uprawnień i wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.      o systemie oświaty

 • ustalenie uprawnień i wypłaty dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

 • objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych

 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • prowadzenie postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 21 ust. 2)

 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • wydanie Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

 • Ustawa Kodeks Pracy.

V. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt IV celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku - przez okres do czasu ich wypełnienia.

VI. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1.prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

2.prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

3.prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

4.prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

5.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;

6.prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

VII. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a - upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.;

b - dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

VIII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

IX. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Panu danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Jesionowska 28-05-2018 11:47:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Jesionowska 28-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Jesionowska 29-05-2018 11:35:08