Zapytanie ofertowe

 

  • z a p y t a n i e o f e r t o w e –

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku poszukuje przedsiębiorców, prowadzących sklepy spożywcze, obuwnicze, apteki na terenie Miastka, do współpracy w zakresie realizacji bonów towarowych dla klientów MGOPS.


 

opis przedmiotu zamówienia


 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w placówkach handlowych na terenie Miastka bonów na artykuły spożywcze, obuwnicze, leki, które wydawane będą klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku w ramach pomocy w naturze, przez co rozumie się bezgotówkowe wydawanie artykułów osobom posiadającym bony wystawione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku.

 

2. Ilość wydawanych do realizacji bonów jest uzależniona od ilości wniosków złożonych przez klientów MGOPS, uprawnionych do otrzymania tej formy pomocy.


 

3. Przewidywany czas realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.


 

warunki wykonania usługi


 

1. Artykuły będą wydawane na podstawie bonów wystawionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku.

· Bon jest imienny - podlega wymianie na artykuły spożywcze, obuwnicze, leki osobie oddającej go do realizacji, po okazaniu się dowodem osobistym;

· Posiada numer kolejny;

· Jest opatrzony pieczątką firmową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku oraz pieczątką i podpisem kierownika i głównego księgowego;

· Wartość nominalna bonu wynosi 1,00 zł 2,00 zł, 5,00 zł, 10,00 zł, 20,00 zł, 50,00 zł, 100,00 zł - określa kwotę, jaką klient może zrealizować w ramach jednego bonu – kwota wpisana liczbowo oraz słownie;

· Posiada określony termin ważności, w którym możliwa jest jego realizacja – przez okres trwania umowy.

 

2. Zamawiający prowadzi rejestr wydanych bonów.


 

3. Wykonawca jest zobowiązany wydać posiadaczowi bonów artykuły spożywcze, obuwie, leki.


 

4. Wykonawca nie może wymieniać bonów na równowartość w gotówce.

 

5. Bon należy zrealizować w całości, reszta nie będzie wydawana.

 

6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie noty księgowej przedstawionej przez Wykonawcę z rzeczywistej ilości zrealizowanych bonów. Dopuszczamy możliwość rozliczania raz w miesiącu.

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zrealizowanych bonów, podbitych na odwrocie pieczątką firmową Wykonawcy, razem z notą księgową w celu umożliwienia Zamawiającemu jej weryfikacji.

 

8. Płatność będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 7 dni od daty przedłożenia noty księgowej Zamawiającemu.

 

9. Wykonawca nie może przekazać powyższego zadania do realizacji innemu podmiotowi.


 

10. W razie wątpliwości co do autentyczności bonu Wykonawca ma obowiązek zażądać od klienta okazania decyzji administracyjnej przyznającej zasiłek w formie bonu, gdyż zrealizowane przez Wykonawcę przerobione lub podrobione bony nie będą przez Zamawiającego uznawane za podstawę do regulowania zobowiązań finansowych.

 

11. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od płatności za bony zrealizowane niezgodnie z umową, a w szczególności:

· w przypadku stwierdzenia wymiany bonów na gotówkę przez pracowników Wykonawcy.

 

12. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, w szczególności określonych w punkcie 11, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

 

sposób i termin złożenia oferty


 

1. W przypadku chęci podjęcia współpracy w realizacji powyższego zadania należy złożyć wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 w siedzibie Zamawiającego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku ul. Juliana Tuwima 1 w sekretariacie pokój nr 5 do dnia 20 grudnia 2017 roku.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że realizacja tego przedsięwzięcia nie leży w interesie publicznym a Wykonawca nie może żądać odszkodowania z tego tytułu.


 

Załączniki do pobrania

1 Formularz ofertowy .odt (ODT, 22KB) 2017-11-29 08:51:36 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Jesionowska 29-11-2017 08:51:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Jesionowska 29-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Jesionowska 29-11-2017 08:51:36