Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ:

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych składa się ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

Praw do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego – nie ma wyrównań. Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się do końca ważności orzeczenia (nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego). Wyjątek stanowią zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy – prawo do tych świadczeń ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie zostało wydane na czas określony, wtedy prawo do świadczeń ustalane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym traci ważność orzeczenie.

Jeżeli złożysz wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, prawo do zasiłku będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli:
- wniosek o ustalenie niepełnosprawności został złożony w terminie miesiąca od utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności wpłynął w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy, wraz z kompletem dokumentów, można składać od dnia 1 września. Jeżeli złożysz wniosek we wrześniu, świadczenia przysługujące w nowym okresie będą wypłacone w listopadzie, za wnioski złożone w październiku i w listopadzie możemy wypłacić pieniądze w grudniu z wyrównaniem za listopad.

Jeżeli pobierasz świadczenia rodzinne, masz obowiązek, niezwłocznie powiadomić nas o wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej, zaprzestaniu nauki, zawarciu związku małżeńskiego, urodzeniu dziecka, umieszczeniu członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie a także o uzyskaniu dochodu.

Uzyskaniem dochodu jest :

 • zakończenie urlopu wychowawczego

 • uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjngo a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art.14a ust d ustawy z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej

 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym.


Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi.

 

AKTY PRAWNE

Załączniki:

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny ,  świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,

 4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.

 5. świadczenie rodzicielskie

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 

WYMAGANE DOKUMENTY


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”

 • wypełniony wniosek

 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, które stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

 • oświadczenia lub zaświadczenia o dochodzie według wykazu dla zasiłku rodzinnego

 • w przypadku dziecka przysposobionego, objętego opieką prawna lub faktyczną kopie prawomocnego wyroku lub postanowienia sądu


Zasiłek pielęgnacyjny

 • wypełniony wniosek

 • jeżeli ubiegasz się o zasiłek pielęgnacyjny w imieniu pełnoletniej osoby niepełnosprawnej – upoważnienie tej osoby, chyba że jesteś opiekunem prawnym


Świadczenie pielęgnacyjne

 • wypełniony wniosek

 • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczeń społecznych

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 • wypełniony wniosek

 • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach rodziny zgodnie z wymaganiami dla zasiłku rodzinnego


Zasiłek rodzinny

 • wypełniony wniosek

 • w przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie

 • zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub oświadczenie

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny :

  • w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub kart podatkowej oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód pomniejsza się o składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i należny zryczałtowany podatek.

  • oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (ustawa o świadczeniach rodzinnych)

  • kopię nakazu płatniczego, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

  • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości posiadanego gospodarstwa w dzierżawę

  • w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez spółdzielnię rolniczą – umowę o wniesieniu wkładów gruntowych

  • jeżeli członek rodziny jest zobowiązany wyrokiem lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów

  • kopię protokołu posiedzenia zawierającą treść ugody sądowej, odpis posiedzenia zatwierdzonego przez sąd, a zawartego przed mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie

  • w przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone – przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów

  • w przypadku uzyskania alimentów wyższych – oświadczenia o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów

  • w przypadku przebywania osoby w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie – zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty

  • dokument określający datę utraty dochodu i jego wysokości

  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 • informację o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka

 • w przypadku osoby uczącej się kopię aktów zgonu lub zasądzających alimenty

 • kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP


Jeżeli sytuacje tego wymaga możemy zażądać innych dokumentów niż wymienionych powyżej.

dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, które stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). ( wzór zaświadczenia w zakładce Formularze do pobrania)


dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego


dodatek z tytułu samotnego wychowywania

 • kopie aktu zgonu drugiego z rodziców lub prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty

 • w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – kopię zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka

 • odpis wyroku sądu oddalający w całości powództwo o alimenty

 • orzeczenie sądu zobowiąże jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka


dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania

 • oświadczenie lub zaświadczenia potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Stankowiak 02-06-2016 09:31:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Stankowiak 02-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Stankowiak 02-06-2016 09:31:20